Az Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő, Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya
 
Alulírott alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényről (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény) biztosított jogunkkal élve a kerékpáros turizmus, és a tágabb értelemben vett szabadban tölthető közös testmozgás, az egészségmegőrzés és a rekreáció népszerűsítése érdekében a 2012. március 12-én tartott alakuló, illetőleg a 2012. június 11-én, továbbá augusztus 6-án megtartott megismételt alakuló Közgyűlésen jelen Alapszabály elfogadásával egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) hozunk létre.
 
1. Az Egyesület neve és székhelye
 
1.1. Az Egyesület neve: Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő, Turisztikai és Rekreációs Egyesület.
 
1.2. Az Egyesület rövidített neve: Érd Körbe Egyesület.
 
1.3. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Sajó utca 22.
 
2. Az Egyesület céljai és tevékenysége
 
2.1. Az Egyesület legfőbb célja:
 
• baráti és családi közösségünk kerékpáros túráinak megszervezése, a kerékpározás népszerűsítése a tíz éve működő Érdi Tekergők baráti közösségének hagyományai alapján,
 
• az Érd Körbe kerékpáros felvonulás évről évre történő megrendezése, értékes hagyományának megőrzése és továbbfejlesztése.
 
2.2. Az Egyesület további céljai:
 
• szabadidős és gyermekprogramok, ifjúsági klubok szervezése,
 
• a természeti és környezeti értékek megismertetése és védelme,
 
• az egészséges életmódra való nevelés,
 
• a sport – kiemelten a kerékpározás – és a rekreáció népszerűsítése,
 
• a rászorulók támogatása.
 
2.3. Az Egyesület céljait elsősorban az alábbi módon kívánja elérni:
 
• a szabadidő hasznos eltöltését segítő sportok népszerűsítése és fejlesztése érdekében hazai és külföldi egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás, közös rendezvények, versenyek szervezése,
 
• minden szabadban végezhető turisztikai jellegű tevékenység végzése, népszerűsítése, ide értve különösen a gyalogtúrák, kirándulások, vízi túrák és téli sporttúrák szervezését és lebonyolítását,
 
• más, hasonló társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve küzdelem a kerékpáros turizmus biztonságosabbá tételéért, a kerékpárosok érdekvédelméért, összefogásáért, a kerékpározás általános feltételeinek a jobbításáért és a közlekedés biztonságának javításáért,
 
• erős mikroközösség építése, amely a család mellett a legfontosabb társadalmi szervezőerő lehet.
 
2.4. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
2.5. Az Egyesület – a Ptk. 61. §-ának (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végez. E tevékenységek Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR 08) szerinti besorolása és megnevezése:
 
• 5811 könyvkiadás,
 
• 5814 időszaki kiadvány kiadás,
 
• 7312 médiareklám,
 
• 7912 utazásszervezés
 
• 8230 konferenciaszervezés.
 
3. A tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek
 
3.1. Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki a céljaival egyetért, az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és felvételi kérelme alapján az Elnökség felveszi. 14. életévét betöltött kiskorú csak törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos beleegyezésével válhat az Egyesület tagjává, 14. életévét még be nem töltött kiskorú személy nevében törvényes képviselője járhat el.
 
3.2. A felvételi kérelemről az Elnökség a legközelebbi ülésén dönt. A felvétel előfeltétele, hogy a jelentkező az Egyesület által szervezett legalább egy rendezvényen részt vegyen, és tagfelvételét két egyesületi tag támogassa. A felvételi kérelmet az Elnökség elutasíthatja, ha a jelentkező személye súlyosan veszélyezteti az Egyesület tevékenységét. A felvételi kérelem elutasítása ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.
 
3.3. A rendes tag jogai:
 
• részt vehet az Egyesület tevékenységében,
 
• bármely tisztségre megválasztható,
 
• szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés munkájában,
 
• javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes szervéhez,
 
• családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein.
 
3.4. A rendes tag kötelezettségei:
 
• értsen egyet és tegye magáévá az Egyesület célkitűzéseit,
 
• az Egyesület céljainak megvalósítását nem veszélyeztetheti,
 
• köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek,
 
• tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait, az Egyesület szerveinek határozatait,
 
• rendszeresen fizesse a tagdíjat.
 
3.5. A pártoló tag jogai:
 
• tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen,
 
• javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez,
 
• részt vehet az Egyesület rendezvényein.
 
3.6. A pártoló tag kötelezettségei:
 
• értsen egyet és tegye magáévá az Egyesület célkitűzéseit,
 
• az Egyesület céljainak megvalósítását nem veszélyeztetheti,
 
• köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek,
 
• tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait, az Egyesület szerveinek határozatait.
 
3.7. Az Egyesületnek lehetnek kiskorú tagjai is. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag is rendelkezik szavazati joggal, továbbá életkorának megfelelő, így képviseleti joggal és bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal nem járó tisztségre is választható. A Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, de tagdíjat azon év december 31-ig nem fizet, amelyikben 12. életévét be nem tölti. A cselekvőképtelen kiskorú tag nevében törvényes képviselője szavazhat. A 12–18 éves személy az Egyesületben – az „Ifjúsági Tagozat képviselője”-tisztség kivételével más – tisztséget nem viselhet, a Közgyűlésen – a tisztségviselő választása, az Alapszabály módosítása, a gazdálkodási terv és a beszámoló elfogadása kivételével – szavazati joggal vehet részt. Ezektől eltekintve az előbb felsorolt témák tárgyalásánál is részt vehet tanácskozási joggal. Az alaptagdíj 50 %-át fizeti azon év december 31-ig, amelyikben 18. életévét betölti.
 
3.8. Az Egyesület tagjai a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat fizetik. Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év február 28.
 
3.9. A tagsági viszony megszűnik:
 
• kilépés,
 
• kizárás,
 
• törlés,
 
• elhalálozás.
 
3.10. A tag az Elnökséghez benyújtott írásbeli bejelentésével kiléphet az Egyesületből. Az Egyesület tagjai sorából az Elnökség kizárja azt, aki magatartásával veszélyezteti az Alapszabályban foglalt célok megvalósulását. A kizáró elnökségi határozat ellen a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért. Az Egyesület tagjai sorából az Elnökség törli azt, aki az éves tagdíjhátralékát az Elnökség írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem rendezi. A törlést kimondó elnökségi határozat ellen a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a tag a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért. A fellebbezéseknek mind a kizárás, mind a törlés tekintetében halasztó hatálya van.
 
3.11. Az Egyesület tagjai jogosultak bármely egyesületi szerv munkájáról, határozatának hátteréről információt kapni, az Egyesület nyilvántartásaiba betekinteni.
 
3.12. Az Egyesület tagja köteles azon tisztséget legjobb képességeinek megfelelően ellátni, amelyre megválasztották. Köteles eleget tenni jelen Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, és köteles a tagdíjat befizetni.
 
3.13. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
 
4. Az Egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség, elnök, alelnök, titkár, Ifjúsági Tagozat)
 
4.1. A Közgyűlés
 
4.1.1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagokból álló Közgyűlés.
 
4.1.2. A Közgyűlést évente legalább egyszer kell összehívni.
 
4.1.3. A Közgyűlés összehívásáról – annak időpontja előtt legalább két héttel – az elnök gondoskodik valamennyi tag elektronikus levélben történő értesítésével. Az elnök az Elnökség határozatának közlésével értesítő e-mailt küld a tagoknak azzal, hogy minden egyes tagtól visszajelzést vár részvételi szándékát illetően. A válaszlevelet nem küldő tagot az elnök telefonos úton is megkeresi.
 
4.1.4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
 
4.1.5. A Ptk. 63. §-ának (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ha az Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani két hónapon belül. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
 
4.1.6. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, az értesítést a Közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban meg kell küldeni. A tájékoztatóban szerepelnie kell a Közgyűlés tervezett napirendjének, valamint, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
 
4.1.7. A Közgyűlés csak az előre meghirdetett napirendi pontokban hozhat határozatot.
 
4.1.8. Ha a tagok egytizede a kérelem okának és céljának megjelölésével írásban kéri, a Közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia a kérelem benyújtását követő harminc napon belül. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli.
 
4.1.9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei: az Alapszabály megállapítása és módosítása, az éves költségvetési terv meghatározása, a tagdíj mértékének meghatározása, az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a szervezet éves beszámolójának, illetve a közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, az Egyesület szétválásának vagy a feloszlásának kimondása, a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, a kizárt vagy törölt tag, illetve a felvételében elutasított személy fellebbezésének elbírálása.
 
4.1.10. Az éves rendes Közgyűlés napirendjében mindenképpen szerepelnie kell a következőknek:
 
• az Elnökség beszámolója,
 
• tagdíjak meghatározása,
 
• az éves program és a költségvetés jóváhagyása.
 
4.1.11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
 
4.1.12. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, azaz a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének szavazatával hozza meg, kivéve az Egyesület Alapszabályának módosítása, illetve az Egyesület más szervezetekkel való egyesülése vagy feloszlása esetében hozandó határozatokat, amikor is a Közgyűlés résztvevőinek kétharmados többsége szükséges.
 
4.1.13. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
 
4.1.14. Külön szavazás dönt az elnök és a további elnökségi tagok személyéről.
 
4.1.15. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
 
4.1.16. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, a két legtöbb szavazatot kapott személy között újabb szavazást kell tartani.
 
4.1.17. Tisztségviselő visszahívására a következő okokból kerülhet sor:
 
a) a tisztségviselő súlyosan megsérti az Alapszabály rendelkezéseit,
 
b) az Egyesület céljaival ellentétes magatartásával kockáztatja az Egyesület működését, veszélyezteti annak jóhírét,
 
c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal teljesíti.
 
4.1.18. A tisztségviselő visszahívását az Egyesület tagjainak több mint egyharmada kezdeményezheti – az ok megjelölésével – írásos bizalmatlansági indítvány benyújtásával. Ez esetben az elnök köteles harminc napon belüli időpontra a Közgyűlést összehívni, és az indítványt napirendre tűzni. Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére (is) vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Ez esetben a bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltről is dönteni kell.
 
4.1.19. A tisztségviselők visszahívása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Közgyűlésen jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint kétharmada egyetért azzal. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tisztségviselő védekezését és álláspontját a Közgyűlés előtt ismertesse. A visszahívott tisztségviselő a visszahívást kimondó közgyűlési határozat tudomására jutásától számított harminc napon belül jogorvoslati igénnyel a bírósághoz fordulhat. Ha a Közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott Elnökség, illetve elnökségi tagok megbízatási ideje megegyezik a visszahívott tisztségviselők hátralévő hivatali idejével.
 
4.1.20. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a pártoló tag csak érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja.
 
4.1.21. Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása az általános szabályok szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.
 
4.1.22. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök hitelesít.
 
4.2. Az Elnökség
 
4.2.1. Az Egyesület operatív ügyintéző szerve az Elnökség, amely az elnökből, az alelnökből és a titkárból áll.
 
4.2.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja meg tagjai sorából – figyelemmel a 3.7. pontban foglalt korlátozásra.
 
4.2.3. Az Elnökség évente legalább négyszer ülésezik. Az ülések összehívásáról és a napirend közléséről az elnök gondoskodik.
 
4.2.4. Az Elnökség összehívásáról – annak időpontja előtt legalább egy héttel – az elnök gondoskodik valamennyi elnökségi tag elektronikus levélben történő értesítésével. Az elnök értesítő e-mailjét az elnökségi tagoknak azzal küldi meg, hogy minden egyes tagtól visszajelzést vár részvételi szándékát illetően. A válaszlevelet nem küldő tagot az elnök telefonos úton is megkeresi.
 
4.2.5. Az Elnökség bármely tagjának az elnökhöz írásban benyújtott kezdeményezésére össze kell hívni az Elnökséget.
 
4.2.6. Az Elnökség ülései nyilvánosak. A rendszeres ülések időpontjáról és helyszínéről a honlapon az Elnökség előzetes információt ad.
 
4.2.7. Az Elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza, ülése akkor határozatképes, ha a háromtagú testületből legalább kettő jelen van.
 
4.2.8. Ha az Elnökség ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
 
4.2.9. Az Elnökség tagja nem lehet olyan személy, aki valamely politikai párt vezető tisztségviselője. Ha az Elnökség tagja más egyesület vezető tisztségviselője, ezt a tényt köteles az Egyesületnek bejelenteni.
 
4.2.10. Az Elnökség hatásköre:
 
• a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
 
• az Egyesület ügyeinek napi szintű, folyamatos intézése, vitele,
 
• a tagsági viszony keletkezésével, és megszűnésével kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 
• a tagnyilvántartás vezetése,
 
• a Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos munkálatok elvégzése, az előterjesztések elkészítése,
 
• az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos operatív döntések meghozatala,
 
• a pályázatok benyújtása,
 
• a támogatások elfogadása,
 
• belépés érdekképviseleti szövetségbe,
 
• a határozatok tárának és más nyilvántartásoknak a vezetése,
 
• az egyesületi honlap működtetése.
 
4.3. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,
 
• aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
 
• a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 
• aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
 
4.4. Az elnök
 
4.4.1. Az Elnökség vezetője az elnök, aki egyben irányítja az Egyesület tevékenységét is. Ennek keretében koordinálja a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását. Felelős a Közgyűlés előterjesztéseinek elkészítéséért. Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit. Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 
4.4.2. Az elnök egyszemélyben és önállóan képviseli az Egyesületet.
 
4.4.3. Az elnök akadályoztatása esetén hatáskörét írásbeli nyilatkozattal átruházhatja az alelnöknek.
 
4.4.4. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök egy személyben is jogosult rendelkezni. Az alelnök és a titkár csak egy másik elnökségi taggal együttesen jogosult a bankszámla fölött rendelkezni.
 
4.5. Az alelnök
 
Az elnököt munkájában az alelnök segíti, illetve az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén – az elnök nyilatkozatának birtokában – teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az Egyesületet.
 
4.6. A titkár
 
4.6.1. Az Egyesület titkára felelős azért, hogy az Egyesület vezető szerveinek (Közgyűlés, Elnökség) döntéseiről olyan nyilvántartás készüljön, amelyből a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
 
4.6.2. Az Egyesület titkára felelős azért, hogy az Elnökség döntéseinek, valamint a Közgyűlés határozatainak közlése az érintettekkel írásban, igazolható módon történjen meg. A Kiértesítés módja: az egyes személyeket érintő döntések esetén ajánlott postai küldemény, az Egyesület összes tagját vagy a tagok nagyobb csoportját érintő döntések esetén elektronikus levél, szükség esetén hagyományos levél. Az Elnökség döntései, valamint a Közgyűlés határozatai az Egyesület székhelyén és honlapján megtekinthetők.
 
4.7. Az Ifjúsági Tagozat
 
4.7.1. Az Egyesületben Ifjúsági Tagozat alakul abban az esetben, ha a tagjai sorából legalább tizenöt fő kiskorú kezdeményezi.
 
4.7.2. Mivel az Egyesület céljai között kiemelten szerepel az ennek a korosztálynak szóló értékátadás, ezért az Ifjúsági Tagozat koordinálja a jelzett korosztály speciális érdekeit, összegyűjti ötleteit, véleményét, szervezi annak esetleges programjait.
 
4.7.3. Az Ifjúsági Tagozat, tagjai sorából minden tizenöt tag után egy-egy képviselőt választ. Az Ifjúsági Tagozat – korlátozottan cselekvőképes kiskorú képviselője – az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt, feltéve, hogy az Elnökségben titkári tisztséget sem tölt be.
 
4.8. Összeférhetetlenségi szabályok
 
4.8.1. Nem lehet az Elnökség tagja olyan személy, aki valamely politikai párt vezető tisztségviselője.
 
4.8.2. Ha az Elnökség tagja más egyesület vezető tisztségviselője, ezt a tényt köteles az Egyesületnek bejelenteni.
 
4.8.3. Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, avagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősíthető előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagoknak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
 
5. Az Egyesület gazdálkodása, vagyonával, beszámolásával kapcsolatos szabályok
 
5.1. Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik, a gazdálkodás eredményéről a Közgyűlésnek az Elnökség évente beszámol, törvényes beszámolási kötelezettségét a Civil törvény 28–30. §-aiban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint teljesíti.
 
5.2. Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni.
 
5.3. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31.
 
5.4. A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
 
5.5. Az Egyesület könyvvezetése – a beszámolási kötelezettség függvényében – az egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.
 
5.6. Az Egyesület beszámolója tartalmazza a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetést), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
 
5.7. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámolónak, valamint közhasznúsági mellékletnek az Egyesület saját honlapján történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapján közzétett adatainak folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
 
5.8. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, adományaiból, cél szerinti egyéb bevételekből és pályázati támogatásokból képződik.
 
5.9. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület lehet birtokosa minden olyan ingó vagy ingatlan vagyonnak, kötvénynek, részvénynek és más értékpapíroknak, valamint bérelt vagy saját földterületnek egyéb bérleménynek, ami törvény vagy más jogszabály rendelkezéseivel nem ellentétes.
 
5.10. Az Egyesület a működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot.
 
5.11. Az Egyesület az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.
 
5.12. Az Egyesület éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. számú kormányrendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el.
 
5.13. Az Egyesület szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek.
 
5.14. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet.
 
6. Az Egyesület megszűnésének szabályai
 
6.1. Az egyesület – a Ptk. 64. §-ában foglaltaknak megfelelően – megszűnik, ha
 
a) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
 
b) a legfőbb szerve, a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,
 
c) a bíróság feloszlatja,
 
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
 
és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.
 
6.2. A Civil törvény 6. §-a alapján az Egyesület megszűnésekor – feloszlás vagy átalakulás esetén – a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete (székhelye: 2030 Érd, Viola utca 35.) részére adományozza. Végelszámolóként az elnök jár el.
 
Érd, 2012. augusztus 6.
 
Csengeri Attila
 
az Érd Körbe Egyesület elnöke

Készült az EUSAN Informatikai és Tanácsadó Kft támogatásával
az eUPark rendszerében